POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CĂTRE

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL, în desfăşurarea activităților sale, acordă cea mai mare atenție securității și confidențialității informațiilor aflate în posesia sa, luându-şi angajamentul de a proteja datele personale și de contact ale clienților săi, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. Principii şi definiţii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 6370 din noiembrie 2007.

Date cu caracter personal: Orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare ale datelor cu caracter personal.

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu bună-credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate care asigură garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată.

Consimţământul persoanei vizate: Cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative pentru care nu este necesar acordul persoanei în cauză, orice prelucrare de date cu caracter personal, se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

Informarea: Prin prezenta informare persoanele vizate iau cunostinţă despre faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal.

Stocarea: Reprezintă păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese. Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au drept de acces la datele care sunt prelucrate, drept de a interveni asupra acestora, dreptul de a formula opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, pentru care există aparanţa unei încălcări.

Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe bază de nume utilizator şi parolă, fiind reglementat prin roluri şi drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall monitorizat de SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL, precum şi de programe tip antivirus actualizate permanent.

2. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cât şi ale Legii nr. 506/2004 privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL are obligaţia de a administra şi utiliza în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care îi sunt furnizate.

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului http://www.dlradiators.ro, aşa cum prevăd dispoziţiile legii 677/2001 privind protecţia datelor personale.

3. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele ale căror date sunt prelucrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Dreptul la informare presupune posibilitatea de a obţine de laSC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL, la cerere şi în mod gratuit (o dată pe an), confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate de SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL.

Dreptul de acces la date cu caracter personal reprezintă posibilitatea de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare.

Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal conferă persoanelor vizate posibilitatea de a solicita transformarea datelor utilizate de SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL în date anonime, conform prevederilor Legii 677/2001. Persoana care doreşte actualizarea sau, după caz, scoaterea din baza de date a datelor sale cu caracter personal ori care are solicitări legate de confidenţialitatea datelor poate notifica oricândSC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL utilizând datele de contact existente pe site.

Dreptul de opoziţie Persoana se poate opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Orice informaţie furnizată de către client va fi considerată şi va reprezenta consimţământul expres al acestuia ca datele sale personale să fie folosite de SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte. De asemenea, poate solicita reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

Dreptul de a se adresa justiţiei Persoana vizată are dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

4. Scopul colectării datelor

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL prelucrează datele cu caracter personal (ale clienţilor, beneficiarilor şi altor persoane care au legatură sau iau contact cu SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL) care ii sunt furnizate prin navigarea pe site-ul www.dlradiators.ro, in vederea promovării acţiunilor şi proiectelor sale.

Datele cu caracter personal (date de identitate, adresă, cod numeric personal, număr de telefon, vârstă sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate şi utilizate de către SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL atât în scopuri de promovare, în scopul întocmirii unor baze de date cât şi pentru viitoarele demersuri si activităţi ale SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL.

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL nu va dezvălui unei terţe persoane niciuna dintre datele cu caracter personal (informaţii personale sau informaţii opţionale) fără acordul persoanelor vizate, cu excepţia cazului în care are convingerea, de bună credinţă, că legislaţia permite acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL. Datele pot fi de asemenea utilizate în scopul promoţional, de cercetare de piață și pentru statisticile de analiză economică.

5. Locul prelucrării datelor

Datele furnizate în mod voluntar de către partea interesată în scopurile de mai sus vor fi procesate utilizând atât metoda manuală cat și metoda computerizată, cu respectarea măsurilor minime de securitate prevăzute în legea 677/2001. Datele pot fi comunicate companiilor care aparțin grupului de firme din care face parte SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL, ca răspuns la solicitările părților interesate care vizează date cu caracter personal care se referă la acelaşi tip de activitate. Datele nu vor fi divulgate sau comunicate unor terțe persoane, cu excepţia derogărilor de mai sus sau pentru complinirea demersurilor legate de reglementările în vigoare.

6.  Metode de prelucrare a datelor

Datele furnizate în mod voluntar de către partea interesată în scopurile de mai sus vor fi procesate utilizând atât metoda manuală cat și computerizată, cu respectarea măsurilor minime de securitate prevăzute în legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

7. Date de navigare

În general, prin navigarea pe internet, pot fi colectate în mod implicit unele date cu caracter personal, cum ar fi adrese IP, nume de domenii ale calculatoarelor sau alţi parametri ce privesc sistemul de operare și sistemul informatic al utilizatorului. Aceste date nu sunt stocate de către SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL. Pentru a obține date statistice referitoare la vizitarea site-ului propriu, SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL va utiliza date anonime.

8. Cookies

Simpla navigare pe site-ul companiei nu atrage stocarea datelor cu caracter personal. Societatea nu foloseşte cookie-uri pentru a transmite informații cu caracter personal și nici nu utilizează cookie-uri persistente de orice fel sau sisteme de urmărire pentru utilizatorii site-ului. Utilizarea cookie-urilor de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și dispar atunci când browser-ul este închis) este strict limitată la transmiterea de identificatori de sesiune (formaţi din numere aleatoare generate de server) necesare pentru a menţine “site-ul sigur și eficient”. Cookie-urile de sesiune utilizate pe acest site evită utilizarea altor tehnici cu potențial de prejudiciere a vieții private a utilizatorilor și nu permit culegerea datelor personale de identificare.

9. Furnizarea de date

Cu excepția datelor de navigare menţionate mai sus, furnizarea de date este opțională și refuzul furnizării acestora nu atrage consecințe pentru persoana în cauză. Cu toate acestea, refuzul comunicării poate atrage imposibilitatea pentru SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL de a furniza anumite servicii.

10. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date este SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL cu sediul în Iaşi, strada Vasile Conta nr. 42, et. P+2, judeţul Iaşi. În interiorul companiei, datele cu caracter personal de identificare pot fi folosite de către departamentele enumerate în continuare: Administrativ, SIUI, Depozit, Resurse Umane, Marketing, Juridic, cât şi în scopuri de cercetare și dezvoltarea produsului.

11. Conectarea la alte site-uri

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru informațiile personale furnizate de către utilizatori către terţi sau site-uri contectate la acest site.

12. Securitatea datelor cu caracter personal

SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal. SC CRISTALIN IMPORT-EXPORT SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, politici şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, în scopul protejării datelor cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt în posesia firmei are dreptul, în orice moment, să obțină confirmarea că aceste date sunt în siguranţă și de a cunoaște conținutul și originea, să verifice exactitatea acestora sau sa ceară actualizarea, rectificarea sau ștergerea acestora.

 

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la info@calorifer.ro sau prin telefon la numărul +40771.239.626.